การกำกับดูแลกิจการที่ดี

2015-02-24 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2016-12-15 กฏบัตรคณะกรรมการ
2016-12-15 การแจ้งเบาะแสการทุจริต
2016-12-15 จรรยาบรรณทางธุรกิจ
2016-12-15 นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
2016-12-15 ปัจจัยความเสี่ยง
2016-12-15 รายงานการถือหุ้นของคณะกรรมการและผู้บริหาร
ติดตามข่าวสารล่าสุดของ บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) ได้ที่อีเมล์รับข่าวสาร