ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุนสัมพันธ์

2016-02-25 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 4
2016-11-08 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3
2016-06-30 งบการเงิน ไตรมาส 2
2016-08-09 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2
2016-03-31 งบการเงิน ไตรมาส 1
2016-05-10 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1
2016 รายงานประจำปี
2016 แบบฟอร์ม 56-1 ปี
2015-02-24 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 4
2015-12-31 งบการเงิน ประจำปี 2015
2015-09-30 งบการเงิน ไตรมาส 3
2015-11-12 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3
2015-06-30 งบการเงิน ไตรมาส 2
2015-08-11 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2
2015-03-31 งบการเงิน ไตรมาส 1
2015-05-12 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1
2015 รายงานประจำปี
2015 แบบฟอร์ม 56-1 ปี
2014-12-31 งบการเงิน ประจำปี 2014
2014-12-31 งบการเงิน ประจำปี 2014
2014-09-30 งบการเงิน ไตรมาส 3
2014-11-11 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3
2014-06-30 งบการเงิน ไตรมาส 2
2014-08-07 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2
2014-03-31 งบการเงิน ไตรมาส 1
2014-05-12 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1
ติดตามข่าวสารล่าสุดของ บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) ได้ที่อีเมล์รับข่าวสาร