คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

2017-11-10 ไตรมาสที่ 3 ปี 2560
2017-08-11 ไตรมาสที่ 2 ปี 2560
2017-05-22 ไตรมาสที่ 1ปี 2560
2018-02-28 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560
2016-12-15 ไตรมาสที่ 3
2016-12-15 ไตรมาสที่ 2
2016-12-15 ไตรมาสที่ 1
2016-12-15 ไตรมาสที่ 3
2016-12-15 ไตรมาสที่ 2
2016-12-15 ไตรมาสที่ 1
2016-12-15 ประจำปี 2558
2016-12-15 ไตรมาสที่ 3
2016-12-15 ไตรมาสที่ 2
2016-12-15 ไตรมาสที่ 1
2016-12-15 ประจำปี 2557
2016-12-15 ไตรมาสที่ 3
2016-12-15 ประจำปี 2556
ติดตามข่าวสารล่าสุดของ บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) ได้ที่อีเมล์รับข่าวสาร