ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

13-11-2020 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
13-11-2020 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
02-11-2020 การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และการส่งคำถามล่วงหน้า
14-08-2020 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
11-08-2020 การจ่ายปันผลระหว่างกาล และการแต่งตั้งผู้บริหาร (แก้ไข)
07-08-2020 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
07-08-2020 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
07-08-2020 การจ่ายปันผลระหว่างกาล และการแต่งตั้งผู้บริหาร
07-08-2020 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ
24-07-2020 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
24-06-2020 แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท
22-06-2020 ชี้แจงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น
19-06-2020 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2563
11-06-2020 มติคณะกรรมการเรื่องกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
11-06-2020 การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
14-05-2020 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
14-05-2020 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
30-04-2020 แจ้งการเปลี่ยนแปลงของผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
28-04-2020 การเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
30-03-2020 มติคณะกรรมการเรื่องการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
30-03-2020 การอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
11-03-2020 แจ้งรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท (เพิ่มเติม)
02-03-2020 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
02-03-2020 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
02-03-2020 มติคณะกรรมการเรื่องการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล
02-03-2020 แจ้งรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท
02-03-2020 แจ้งการแต่งตั้งกรรมการบริหารเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหาร
28-02-2020 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
18-02-2020 แจ้งผลการเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัทและการส่งคำถามล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
17-01-2020 แจ้งการแต่งตั้งผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
02-01-2020 แจ้งการเปลี่ยนแปลงของผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
17-12-2019 การเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัทและการส่งคำถามล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
12-11-2019 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
12-11-2019 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
13-08-2019 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-2)
13-08-2019 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
13-08-2019 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
02-08-2019 แจ้งการเปลี่ยนแปลงของผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
14-05-2019 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-2)
14-05-2019 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
23-04-2019 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
02-04-2019 แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท
04-03-2019 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561 (แก้ไข)
26-02-2019 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-2)
26-02-2019 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
26-02-2019 การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และการจ่ายเงินปันผล
26-02-2019 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-2) (แก้ไข)
15-02-2019 แจ้งผลการเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัทและการส่งคำถามล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
11-01-2019 แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
04-01-2019 แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
12-12-2018 แจ้งการเลิกบริษัท แอคชั่น แอนด์ ออคชั่น จำกัด
24-04-2018 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
28-02-2018 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560
28-02-2018 การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
18-12-2017 แจ้งการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
18-12-2017 แจ้งการแต่งตั้งกรรมการบริหาร
30-11-2017 แจ้งการลาออกของกรรมการ
15-11-2017 แจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน (รายละเอียดเพิ่มเติม)
09-11-2017 แจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน
07-06-2017 ขอชี้แจงข่าวที่ลง หนังสือพิมพ์ ข่าวหุ้น ฉบับที่ 6 มิถุนายน 2560
27-02-2017 การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
13-01-2017 การเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัทและการส่งคำถามล่วงหน้าในการประชุม ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560
01-01-2017 การร่วมทุนกับ บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) (เพิ่มเติม)
31-12-2016 แจ้งการเปลี่ยนแปลงเลขานุการบริษัท
15-12-2016 การลงนามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น บริษัท แอคชั่น แอนด์ ออคชั่น จำกัด
08-11-2016 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559
07-09-2016 การร่วมทุนกับ บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) (เพิ่มเติม)
09-08-2016 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 ปี 2559
09-08-2016 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
10-05-2016 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2559
11-04-2016 แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บนเว็บไซต์ของบริษัท
30-03-2016 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (เพิ่ม Template)
30-03-2016 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
01-03-2016 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
25-02-2016 เพิ่มเติม - การจ่ายเงินปันผลและกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
11-11-2015 หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
08-11-2015 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559
08-11-2015 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-1)
09-08-2015 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559
09-08-2015 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)
10-05-2015 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2559
10-05-2015 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)
26-02-2015 งบการเงินรายปี 2558(แก้ไข1)
ติดตามข่าวสารล่าสุดของ บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) ได้ที่อีเมล์รับข่าวสาร