ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายการ ปี 2558 ปี 2559  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
อัตราส่วนสภาพคล่อง 1.62 2.35 2.52 2.07 2.03
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด 0.89 0.35 0.81 1.57 1.26
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า1/ 9.98 8.98 11.19 8.54 6.20
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 36.57 40.66 32.63 42.76 58.85
อัตราหมุนเวียนเจ้าหนี้ 2/ 1.64 1.90 3.21 2.35 1.78
ระยะเวลาชำระหนี้ 222.95 192.25 113.76 155.40 205.44
Cash cycle3/ -186.38 -151.59 -81.13 -112.64 -146.59
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร          
อัตรากำไรขั้นต้น 50.32 46.73 45.05 51.17 52.95
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 32.94 26.27 23.25 30.78 36.11
อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิ 25.92 20.68 18.42 24.42 28.83
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 41.26 28.63 23.75 36.92 47.19
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน          
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 32.35 23.96 22.17 31.98 37.00
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร 328.36 220.95 164.91 220.45 349.08
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ 0.99 0.91 0.95 1.04 1.02
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน          
อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.67 0.36 0.35 0.56 0.63
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย 1,064.96 - - - -
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน 0.80 0.30 1.20 1.49 1.20
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล 105.52 118.22 84.66 96.79 93.92
อัตราส่วนอื่นๆ          
มูลค่าหุ้นตามบัญชีต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.82 0.78 0.81 0.86 0.94
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.34 0.23 0.19 0.31 0.43
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.36 0.27 0.16 0.30 0.40
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) 550 550 550 550 550
อัตราส่วนหนี้ที่มีดบ.ต่อส่วนของของผู้ถือหุ้น(เท่า) - - - - -
  • 1/ ลูกหนี้การค้า ได้แก่ ลูกหนี้ค่าคอมมิชชั่นจากเจ้าของทรัพย์สิน ลูกหนี้ช่วยค่าจัดงานประมูล
  • 2/ เจ้าหนี้การค้า ได้แก่ เจ้าหนี้ค่าขนย้ายและเจ้าหนี้ค่าตรวจสภาพรถยนต์
  • 3/ Cash cycle ไม่สะท้อนข้อมูลที่แท้จริงเนื่องจากไม่สามารถคำนวณหาระยะเวลาในการขายสินค้าเฉลี่ย
ติดตามข่าวสารล่าสุดของ บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) ได้ที่อีเมล์รับข่าวสาร