รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 21/08/2563

ลำดับที่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. นาย ภาคภูมิ ศิลา 137,499,000 25.00
2. นาง ธิดารัตน์ สีตภวังค์ 135,329,500 22.80
3. BNY MELLON NOMINEES LIMITED 33,248,600 6.05
4. STATE STREET EUROPE LIMITED 28,489,200 5.18
5. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED 23,500,000 4.27
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 21,123,103 3.84
7. นาย เทพทัย ศิลา 14,108,200 2.57
8. น.ส. พิมพ์ศิริ เสรีวิวัฒนา 13,550,000 2.46
9. น.ส. พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนา 9,674,100 1.76
10. นาย วรัญญู ศิลา 8,100,000 1.22
ติดตามข่าวสารล่าสุดของ บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) ได้ที่อีเมล์รับข่าวสาร