การจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสารองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่าง ๆ ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และจะดำเนินการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมต่อไป

 

วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภท เงินปันผล 
(ต่อหุ้น)
หน่วย รอบผลประกอบการ
20/08/63 02/09/63 เงินปันผล 0.18 บาท 01/01/63-30/06/63
13/03/63 28/04/63 เงินปันผล 0.25 บาท 01/07/62-31/12/62
27/08/62 10/09/62 เงินปันผล 0.15 บาท 01/01/62-30/06/62
14/03/62 03/05/62 เงินปันผล 0.20 บาท 01/07/61-31/12/61
23/08/61 07/09/61 เงินปันผล 0.10 บาท 01/01/61-30/06/61
15/03/61 04/05/61 เงินปันผล 0.16 บาท 01/07/60-31/12/60
22/08/60 07/09/60 เงินปันผล 0.04 บาท 01/01/60-30/06/60
15/03/60 09/05/60 เงินปันผล 0.12 บาท 01/07/59-31/12/59
22/08/59 07/09/59 เงินปันผล 0.10 บาท 01/01/59-30/06/59
08/03/59 12/04/59 เงินปันผล 0.17 บาท 01/07/58-31/12/58
21/08/58 08/09/58 เงินปันผล 0.17 บาท 01/01/58-30/06/58
09/03/58 08/04/58 เงินปันผล 0.19 บาท  
20/08/57 05/09/57 เงินปันผล 0.15 บาท  
28/04/57 19/05/57 เงินปันผล 0.09 บาท 01/01/56-31/12/56
23/09/56 08/10/56 เงินปันผล 0.03 บาท  

 

ติดตามข่าวสารล่าสุดของ บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) ได้ที่อีเมล์รับข่าวสาร