ข้อมูลพื้นฐาน

 

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และบุคคลอ้างอิงอื่นๆ
ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์: บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")
ชื่อย่อหลักทรัพย์: AUCT
ลักษณะการประกอบธุรกิจ: บริการจัดการประมูลสินค้า
ทุนจดทะเบียน: 137,500,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน
550,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 518/28 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
เลขทะเบียนบริษัท: 0107555000341
เว็บไซต์บริษัท: www.auct.co.th
โทรศัพท์: (662) 033 6555
โทรสาร: (662) 935 6202
นักลงทุนสัมพันธ์: (662) 033 6555 ต่อ 148
บุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานฑูตจีน)
ทาวเวอร์ เอ ชั้น 14 เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9000
ผู้สอบบัญชี:

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
193/136-137 อาคารเลครัชดา ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์ ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวง/เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2264-0777

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัท www.auct.co.th

ติดตามข่าวสารล่าสุดของ บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) ได้ที่อีเมล์รับข่าวสาร