สารจากประธานกรรมการบริษัท

http://www.union-auction.com/uploadCenter/images/userUpload/246c4683f21ea0d54c8e3ea0463b44aa20170412171716.jpeg

ปี 2562 เป็นอีกปีที่ผลจากการทุ่มเทในการทำงานของพนักงานและผู้บริหารส่งผลสำเร็จอย่างต่อเนื่องจากปี 2561 พร้อมความคึกคักของอุตสาหกรรมยานยนต์ และธุรกิจรถมือสอง ส่งผลให้บมจ.สหการประมูล สามารถให้บริการการประมูลและบริการเสริมได้ดี ส่งผลให้มีผลประกอบการที่ดีและสามารถส่งต่อเป็นเป็นเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้มากขึ้นด้วย

สำหรับปี 2563 ซึ่งเป็นปีที่ดูจะมีความผันผวนและมีปัจจัยกระทบลบต่อเศรษฐกิจโดยรวมและต่ออุตสาหกรรมการประมูล คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารก็ยังมั่นใจว่าจะเป็นปีที่บมจ.สหการประมูล จะสามารถให้บริการในธุรกิจได้อย่างเต็มที่ตามความพร้อมที่ได้มีการปรับปรุงสร้างเสริมมาโดยตลอด และคาดว่าหากไม่ได้รับผลกระทบจากระบบเศรษฐกิจที่ไม่ดีมากนักแล้ว ธุรกิจของสหการประมูลซึ่งมีค่าใช้จ่ายคงที่ที่ต่ำ ไม่มีหนี้สินจากการกู้ยืมที่ต้องมีดอกเบี้ย ปีนี้บริษัทก็น่าจะสามารถฝ่าวิกฤตในภาพรวมของเศรษฐกิจไทย และมีผลประกอบการ รวมถึงผลกำไรและเงินปันผลที่ดีอีกปีหนึ่ง

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอแสดงความขอบคุณผู้ถือหุ้น  ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ร่วมค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่สนับสนุนบริษัทมาโดยตลอด  และคณะกรรมการบริษัทยืนยันว่าจะกำกับดูแลสนับสนุนขอให้บริษัทดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคง ต่อเนื่อง และยั่งยืนต่อไป

 

รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา
ประธานกรรมการ
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)

ติดตามข่าวสารล่าสุดของ บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) ได้ที่อีเมล์รับข่าวสาร