วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทประมูลที่ลูกค้าเลือกเป็นอันดับแรก ให้บริการดีเลิศ ด้วย “เสน่ห์ ของการประมูล”

บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทการประมูลที่ลูกค้าเลือกเป็นอันดับแรก ด้วยการสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า ให้เหนือความคาดหมาย และสร้างความผูกพันที่ยั่งยืนระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้า โดยการสร้างประสบการณ์การประมูลที่ราบรื่น และประทับใจอย่างมีเอกลักษณ์ ได้ประโยชน์ทั้งในด้านตัวเงิน และรสสัมผัสอื่นแก่ลูกค้าทุกคนอย่างต่อเนื่อง ด้วยบริการที่ดีเลิศและสม่ำเสมอ ในทุกจุดสัมผัสของการให้บริการ
 

พันธกิจ

พันธกิจหลักของบริษัทฯ ประกอบด้วย พันธกิจต่อลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และสังคม ดังนี้

  • ให้บริการรักษาทรัพย์สิน ปรับปรุงสภาพ เป็นมากกว่าการประมูล เรา คือ ผู้สร้างมูลค่าเพิ่ม อย่างครบวงจรโดยมุ่งเน้นในความซื่อสัตย์ การบริการที่มีคุณภาพด้วยเอกลักษณ์ เพื่อส่งมอบ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า และความน่าชื่อถือสูง รวมทั้งเสริมสร้างความประทับใจและความสัมพันธ์ ที่ดีกับลูกค้า
  • มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากลเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่องค์กร และสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงให้แก่ ผู้ถือหุ้น
  • สร้างความแข็งแกร่งในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตระหนักถึงการให้ความสำคัญแก่ลูกค้า เพื่อสร้างขีดความสามารถ ทักษะ และความรับผิดชอบ ตลอดจนเพิ่มพูนความผูกพันต่อองค์กร เพื่อให้พนักงานทำงานอย่างเต็มศักยภาพ
  • ช่วยเหลือ ส่งเสริม และแสดงความรับผิดชอบต่อ สังคม และสิ่งแวดล้อม

คุณค่าของบริษัท

การเสนอบริการที่มีคุณภาพ เน้นถึงการบริหารงานและการจัดประมูลที่โปร่งใส ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและซื่อตรงทุกขั้นตอน เพื่อสร้างความพึงพอใจและความสำเร็จให้แก่ผู้ซื้อและผู้ขายด้วยความยุติธรรมสอดคล้องกับคำขวัญของบริษัทฯ ที่ว่า “ความสำเร็จของท่าน คือ ความภูมิใจของเรา”

ติดตามข่าวสารล่าสุดของ บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) ได้ที่อีเมล์รับข่าวสาร