คณะกรรมการบริษัท

                                                                       

                                                                    รศ.ดร. ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา

                                                                                     ประธานกรรมการบริษัท

       

 

  

 

 

 

    รศ.ดร. เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์                   รศ.ดร. มนตรี โสคติยานุรักษ์                         นางวิไลวรรณ  ศรีสำรวล

                กรรมการอิสระ/                                     กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ                       กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

      ประธานกรรมการตรวจสอบ      

              นายเทพทัย ศิลา                                   นายสุวิทย์ ยอดจรัส                               นายศราวุธ จารุจินดา

                      กรรมการ                                           กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                    กรรมการ

 

                นายวรัญญู ศิลา

           กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ

 

 

ติดตามข่าวสารล่าสุดของ บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) ได้ที่อีเมล์รับข่าวสาร