คณะกรรมการชุดย่อย

 คณะกรรมการตรวจสอบ

                                                                              

                                                                     รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์

                                                                                     ประธานกรรมการตรวจสอบ     

 

                                                 

                                       รศ.ดร. มนตรี โสคติยานุรักษ์              นางวิไลวรรณ  ศรีสำรวล

                                                       กรรมการตรวจสอบ                                  กรรมการตรวจสอบ

 

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

                                                                                 

                                                                  รศ.ดร. มนตรี โสคติยานุรักษ์                       

                                                                   ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน     

 

                        

             รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์             รศ.ดร. ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา              นางวิไลวรรณ  ศรีสำรวล

                           รองประธาน                          กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน     กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

        กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

                                                   

                                                                              นายวรัญญู ศิลา

                                                                               ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

      

          นายเทพทัย ศิลา                     นายศราวุธ จารุจินดา                นางวิไลวรรณ  ศรีสำรวล

       กรรมการบริหารความเสี่ยง                  กรรมการบริหารความเสี่ยง                  กรรมการบริหารความเสี่ยง

 

คณะกรรมการบริหาร

                                                                            

                                                                           นายเทพทัย ศิลา  

                                                                                     ประธานกรรมการบริหาร

                       

                        นายสุวิทย์ ยอดจรัส                  นายศราวุธ จารุจินดา                   นายเวทย์ นุชเจริญ

                                กรรมการบริหาร                                กรรมการบริหาร                                  กรรมการบริหาร

 

                 

                       นางอัญชลี พรรคกลิน                    นายวรัญญู ศิลา

                                กรรมการบริหาร                                 กรรมการบริหาร   

ติดตามข่าวสารล่าสุดของ บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) ได้ที่อีเมล์รับข่าวสาร