คณะผู้บริหาร

                                                                     

                                                                           นายเทพทัย ศิลา

                                                                                     ประธานกรรมการบริหาร

    

           นายสุวิทย์ ยอดจรัส                                        นายวรัญญู ศิลา                              นายศราวุธ  จารุจินดา

 กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                    กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ                              กรรมการบริหาร

 

   

            นายเวทย์ นุชเจริญ                                นางอัญชลี พรรคกลิน                                    นายสุธี สมาธิ

                  กรรมการบริหาร                                                กรรมการบริหาร/                                             รองกรรมการผู้จัดการ

                                                                    รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน              สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด

 

    

        นายเกรียงศักดิ์ ธรรมรักษา                        นางสาวพูนศิลป์ แก้วจำนงค์

 รองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาระบบ IT                   รองกรรมการผู้จัดการสายงาน

                                                                                 สำนักกรรมการและส่งเสริมคุณภาพ

 

ติดตามข่าวสารล่าสุดของ บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) ได้ที่อีเมล์รับข่าวสาร